Borša

Obec sa nachádza v južnej časti okresu Trebišov, na pravom brehu súčasného koryta rieky Bodrog, cca 3 km východne od Slovenského Nového Mesta. Obec je súčasťou mikroregiónu tokajských obcí a je súčasťou regiónu zvaného Medzibodrožie.

Osídlenie územia sa podľa archeologických nálezov viaže k mladšej dobe kamennej. Prvá hodnoverná listina potvrdzujúca obec je z r. 1267 v listine kráľa Bela IV. Najzaujímavejšou stavbou v Borši je renesančný kaštieľ, ktorý bol v minulosti chránený močiarom, doteraz sa zachovali niektoré časti. V r. 1676 sa tu narodilo sedmohradské knieža František Rákóczi II.

Podľa posledného sčítania obyvateľov, bytov a domov obec má 1230 obyvateľov. Z toho ekonomicky aktívne osoby 675, nezamestnanosť obce je približne 16 %.

Katastrálna výmera obce je 955 ha, z toho 755 ha tvorí poľnohospodárska a 230 ha trvalé trávnaté porasty. V katastri obce prevláda orná pôda 537 ha, ďalej sú to záhrady 67 ha, lúky 53 a pasienky 68 ha.

Obec leží na regionálne rozvojovej osi Košice – Trebišov štátna hranica Slovenské Nové Mesto s Maďarskou republikou – Kráľovský Chlmec – Kapušany – štátna hranica s Ukrajnou.

V hierarchizácií sídel Košického kraja je zaradená medzi významné vidiecke sídla.

Katastrálne územie obce susedí s Maďarskou republikou. Borša je súčasťou významného zoskupenia prihraničných sídel v priestore Slovenského Nového Mesta – Sátoraljyújhely. V tomto priestore sa predpokladá rozvoj sídelných a dopravných väzieb a spoločných priestorov turizmu a rekreácie /Tokajský mikroregión, Borša, Sárospatak/. Obec v súčastnosti leží na významnom komunikačnom ťahu I/79 v  trase Vranov nad Topľou, Trebišov, Kráľovský Chlmec. Cez obec prechádza hlavný železničný ťah SR železničná trať európskeho významu Čierna nad Tisou – Košice.

V priebehu rokov 2001 – 2003 bol spracovaný územný plán obce Borša firmou Urban Trade s.r.o. Košice pripomienkovaný krajským úradom a schválený zastupiteľstvom obce. ÚPN obce rieši: priestorové usporiadanie územia, koncepciu verejného dopravného systému, verejného technického vybavenia, občianskeho vybavenia včítane problematiky sociálnej infraštruktúry, koncepciu turizmu a rekreácie so zameraním na riešenie problematiky koncepcie areálu termálnych kúpeľov, zásady ochrany prírody a tvorby krajiny, zásady ochrany kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva v obci, zásady koncepcie starostlivosti o životné prostredie a ďalšie.

Je spracovaná technická projektová dokumentácia Tokajsko rekreačno-turistické centrum včítane termálneho kúpaliska s platným stavebným povolením zo dňa 3.9.2004, číslo 2004/00507 – Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej vodnej správy a štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizácií, Komenského 52, Košice: 30.8.2004 číslo sprisu: 4/237/2004 – obec Bara.

Vypracované projekty obce napĺňajú strategický cieľ Národného rozvojového programu – vyrovnanie rozdielov medzi regiónmi Slovenska. Smeruje čast mikroregiónu k zvýšeniu dynamiky jeho inovačnej kapacity, k rozvoju ľudských zdrojov, k zlepšeniu dostupnosti a vybavenosti územia infraštruktúrou.

Bola spracovaná technická projektová dokumentácia „Využitie geotermálnej vody pre vykurovanie ZŠ s MŠ Borša“ s platným stavebným povolením zo dňa 29.12.2006, číslo 2006/00734 Krajksý úrad životného prostredia. Uvedená stavba bola zrealizovaná v roku 2007. Dodávateľom stavby bola firma Jaroslav Hrebík – voda, kúrenie, plyn Veľký Lipnik.

 

Vybavenosť obce:

 • Kultúrne pamiatky: renesančný kaštieľ zo 16 storočia, rodisko F. Rákocziho II.
 • Cirkev:
  Reformovaný kostol z 13. storočia (kultúrna pamiatka registrovaná Ministerstvom kultúry SR R – 10/1997)
  Rímskokatolický kostol (postavený v r. 1936)
  Gréckokatolický kostol (postavený v r. 2003)
 • Kultúrny dom: s kapacitou 250 osob, nachádza sa v nej knižnica, spoločenská miestnosť
 • Základná škola s materskou školou: s kapacitou 300 žiakov, vyučovací jazyk slovenský
 • Športové ihrisko
 • Posilovňa
 • Termálne vrty HB, HJ-6
 • Dom smútku
 • Pošta
 • Viacúčelové ihrisko

 

Infraštruktúra obce:

 • verejný vodovod vybudovaný v roku 1964
 • Plynofikácia obce dokončená v roku 2003
 • Časť kanalizácie – ČOV dokončená v roku 2004