Hraň

Obec Hraň, SNP 165/39, 076 03 Hraň

História obce Hraň

Obec leží uprostred Východoslovenskej nížiny pri sútoku riek Trnávky a Ondavy vo výške 106 m.n.m. Na Hraň sa pravdepodobne vzťahuje údaj o tamojšom šľachticovi Mikulášovi k roku 1331, nepochybne však doklad z roku 1387 o územnom majetku a sídlisku. Do písomností je v 14. – 15. storočí zapisovali ako Garan, od 16. storočia Garany, čo bol maďarizovaný tvar staršieho slovenského názvu Graň. Maďarčina ho zachovala ešte s hláskou g, ktorá sa v slovenčine od 13. storočia zmenila na h.

Je pravdepodobné, že Hraň patrila v 14. storočí tamojším zemanom, nepochybne však v 14. a 15. storočí šľachticom z Lučenca a v druhej polovici 16. storočia postupne Bátoriovcom a Várdaiovcom. Hraň patrila Losonczyovcom a od roku 1686 paulínom z Trebišova, 1753 Forgáchovcom, od konca 18. stor. Almássyovcom. V roku 1715 mala obec 8 opustených a 8 obývaných domácností, 1787 mala 55 domov a 499 obyvateľov, 1828 119 domov a 887 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, vinohradníctvom ovocinárstvom a rybárstvom. V roku 1831 sa zúčastnili na roľníckom povstaní, v roku 1880-90 sa mnohí vysťahovali. Za I. ČSR pracovali v poľnohospodárstve. V rokoch 1938 – 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

ŠTRUKTÚRA OBCE

V súčasnosti má obec 461 domov, 1610 obyvateľov a kataster o výmere 1740 ha. Najväčšiu časť rozlohy tvorí orná pôda /753 ha/ a trvalé trávnaté porasty /575 ha/. Obec má 93 ha lesov, 66 ha záhrad, 6 ha viníc a 10 ha vodnej plochy. Veľká časť je zastavaná plocha /227 ha/.

Štruktúra obyvateľov je nasledovná:

Skupina od 0 do 3 rokov - počet 83
Skupina od 3 do 18 rokov – počet 291
Skupina od 18 do 65 rokov - počet 1040
Skupina nad 65 rokov - počet 196

Zamestnanosť obyvateľstva našej obce predstavuje 76,8 % z počtu aktívne činných obyvateľov v skupine od 18 do 65 rokov. Počet nezamestnaných obyvateľov obce je 241 obyvateľov.

Infraštruktúra obce

V roku 1996 bola v obci ukončená plynofikácia pričom počet v tom čase plynofikovaných domácností predstavoval 66,6 %. V súčasnom období je toto percento nižšie z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie obyvateľov, postupne došlo k odhláseniu domácnosti z odberu plynu.

Výstavba vodovodnej siete bola ukončená v roku 2007, v obci je pripravených na napojenie 350 domových prípojok na rozvodnú sieť. Pripojených je 270 domácností na rozvodnú vodovodnú sieť.

Pokiaľ ide o kanalizáciu a výstavbu ČOV obec v súčasnom období napriek spracovanej projektovej dokumentácii nemá dostatok finančných prostriedkov na začatie výstavby. Táto bude možná v prípade poskytnutia dotácie na výstavbu.

Obec Hraň je zapojená do separovaného zberu odpadu a je členom združenia pre separovaný zber „Zemplín“. V katastri obce sa nenachádza skládka komunálneho odpadu.

Štruktúra vierovyznania

V obci sú tri kostoly, rímsko-katolícky, reformovaný a gréckokatolícka kaplnka, dve fary, cintorín, a dom smútku.

61% rímsko-katolíckeho
11% grécko-katolíckeho
20% reformovaného

Sociálna štruktúra

V obci je 8 predajní a to potraviny, zmiešaný tovar a pohostinstvá, v našej obci sa nachádza aj Detská psychiatrická liečebňa. Funguje u nás aj opatrovateľská služba. Obec má základnú školu s materskou školou, ktorá má samostatný právny subjekt. Máme pekné futbalové ihrisko, stolnotenisovú herňu, obecnú knižnicu a poštový úrad.

Technická štruktúra

V obci je viac ako 6 km chodníkov. Má 1000 m2 parkovacích plôch, jeden most cez rieku Trnávku a prístupové komunikácie. V súčasnosti je napojenosť na rozvodnú vodovodnú sieť 60%, kanalizáciu obec nemá. Plyn má 95% napojenie.

SAMOSPRÁVA OBCE

Starostkou obce je: Ing. Helena Zuskáčová

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Marián Barcal – zástupca starostky v obci
Tatiana Balogová
Marta Čornaničová
Ružena Litvová
Viera Hudacká
Peter Kačo
Jozef Faťol Radovan Litva
Ladislav Karička