Zvláštnosti daného územia a jeho komparatívne výhody oproti ostatným územiam

Územie Miestnej akčnej skupiny TOKAJ – ROVINA so svojimi 21 obcami patrí k historickému jadru Zemplínskej župy, v ktorej prevažnú časť obyvateľstva tvorili Slováci (dôkaz o osídlení Slovienov je zo 6. storočia). Toto územie, ktoré sa rozprestiera južne od mesta Trebišov a zahŕňa v sebe výnimočnú Tokajskú vinohradnícku oblasť má bohatú historickú minulosť a nezastupiteľné postavenie, ktoré si zasluhuje zveľadenie a ďalší rozvoj.

Umiestnenie MAS vo Východoslovenskej nížine s nadväzujúcim cestným a železničným spojením (Michaľany, Veľaty, Trebišov) s účasťou Tokajskej vinohradníckej oblasti a kľudné prostredie poskytuje príležitosť rozvoja predovšetkým v oblasti cestovného ruchu so zameraním na agroturistiku. Tokajská oblasť zároveň leží na významných obchodných a turistických trasách. Medzi najdôelžitejšie patria:     Poľsko – Slovensko – Maďarsko (štátna cesta I/79, železničná trať Žilina – Čierna nad Tisou, historická trať v Slovenskom Novom Meste do Miškolca a Budapešti).

Je zrejmé, že aj keď toto územie tvoria obce s nízkym počtom obyvateľov ako aj rozsahom územia týmto obciam nepatrí prvenstvo, môže byť práve táto skutočnosť výhodne využitá pre ďalší rozvoj územia. Jeho využitie zohľadňuje nielen tradičné poľnohospodárstvo s úrodnou čiernozemnou pôdou, ale aj bohatstvo okolitých lesov Zemplínskych vrchov a vody sútoku riek Ondavy a Latorice do Bodrogu.

Patričnú pozornosť v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva je potrebné venovať Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorá má svoju niekoľko storočnú históriu, počas ktorej boli využívané špeciálne technológie pri výrobe vín. Toto víno sa už tradične označuje za jedinečné a unikátne. Tento prívlastok tokajskému vinohradníctvu a vinárstvu právom patrí, pretože zohľadňuje všetky poľnohospodárske, biologické, technické, technologické, historické a spoločenské kritériá pre jeho originálnosť nielen na Slovensku a v Maďarsku, ale aj vo svetovom meradle.

Na podporu rozvoja turizmu, kultúry, ale i kultúrno-spoločenského života vznikla v Tokajskej vinohradníckej oblasti Tokajská vínna cesta. Podnetom pre jej vznik bola potreba poznávania histórie, ale aj súčastnosti tejto oblasti, jej zákutí, zaujímavostí, tradícií a zvykov, ale aj pestovania viniča, technológie spracovania, či výroby tokajských vín. Tokajská vínna cesta zahŕňa tokajské obce, pestovateľov a výrobcov vín z tejto oblasti, kultúrne i historické pamiatky, vinotéky, vinárne, poskytovateľov stravovacích a ubytovacích služieb, cestovné kancelárie, remeselníkov, združenia podieľajúce sa na rozvoji Tokajskej vinohradníckej oblasti a podobne. Tokajská vínna cesta je súčsťou slovenskej časti Tokajske vinohradnickej oblasti, ktorá je svojou rozlohou (907 ha) najmenšou vinohradníckou oblasťou na Slovensku, ale aj vo svete vôbec. Táto cesta sa rozprestiera na katastrálnom území siedmych obcí: Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky.

Ďalšou oblasťou, ktorá by si zaslúžila pozornosť je využitie prírodných zdrojov liečivých prameňov

Kultúrne a prírodné dedičstvo spolu predstavujú nevyčísliteľné a nenahraditeľné vlastníctvo, ktoré môže toto územie poskytnúť pre oblasť agroturistiky a environmentálnej výroby bezpečných poľnohospodárskych produktov. A zároveň predstavuje nenahraditeľnú hodnotu nielen pre národ slovenský a maďarský, ale pre ľudstvo ako celok.