Sirník

Sirník leží vo Východoslovenskej nížine, na nive Ondavy, v nadmorskej výške okolo 125 m.n.m. Pri Sirníku sa našli zlomku slovienskych nádob z 8. až 9., aj z 9. až 10. storočia, tiež keramiky pochádzajúcej z 11. až 12. storočia. Prvá správa o dedine sa zachovala v listine o majetkoch kláštora v Zaste, napísanej okolo roku 1067. Sirník vtedy i neskôr patril onomu kláštoru.

Druhý doklad je v zápise z roku 1219, v tzv. Varadínskom registri o tom, že poddaní i hradníci z viacerých dedín, tiež zo Sirníka, spustošili dedinu, patriacu kláštoru križovníkov v hontianskom Širáku.V stredoveku i novoveku ju zapisovali vo viacerých maďarizovaných obmenách pôvodného názvu Sirník.

Na základe archeologických a písomných prameňov je zrejmé, že dedina jestvovala od 8. storočia a patrila k najstarším slovienskym sídliskám v okolí. Od 11. storočia, možno ešte v 13. storočí patrila dedina kláštoru v Zaste, prípadne inej cirkevnej inštitúcii. Zaiste už v 14., dokázateľne v 15. a 16. storočí šlachticom z Cejkova a Šóšovcom a v druhej polovici 16. storočia zemanom z Raškoviec a iným.

Prípadné jestvovanie kostola v Sirníku v stredoveku možno zistiť len archeologickým výskumom. Z písomných správ vyplýva, že kostol dokázateľne jestvoval koncom 16. storočia. Od konca 16. storočia v ňom pôsobili evanjelickí reformovaní kazatelia z farského kostola v Brekove. Len prechodne a to v polovici 17. storočia mal kostol samostatného kazateľa.

K dedine patril mlyn aj rybníky. Tunajší sedliaci v roku 1441 zaplatili kráľovi daň jedenásť zlatých. Neskôr časť sedliakov užívané pozemky zanechala a upadla medzi želiarov. Na prelome 16. a 17. storočia bol Sirník malou, resp. stredne veľkou dedinou s výlučne poddanským obyvateľstvom.

V roku 1827 sa začalo s výstavbou reformovaného kostola. Gréckokatolícky kostol bol vysvätený v roku 1933.

V prvej polovici 19. storočia sa začal všestranný rozvoj obce, v roku 1828 tu žilo 628 obyvateľov, v roku 1869 už viac ako 700 obyvateľov.

Obyvatelia obce nachádzali obživu v poľnohospodárstve, pestovaní obilnín, zemiakov, vinohradníctve, v chove ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec. Tieto činnosti sa odrazili aj na výzore erbu obce.

Prvá a druhá svetová vojna priniesla veľa utrpenia v pre občanov našej obce. K oslobodeniu obce spod fašistickej nadvlády došlo 1. decembra 1944 sovietskou armádou. Po oslobodení však boli do pracovného tábora „Malenkij robot" deportovaní títo občania : Kontra Andrej, Bodák Štefan, Deme Andrej, André Imrich, Hutman František, Gönci Gabriel, Gönci Július, Gönci Jozef a Tušai František.

Rozkaz k deportácii vydal generál Petrov, ktorého monument stojí v košickom parku blízko železničnej stanice.

Po skončení prvej svetovej vojny sa obec Sirník stáva súčasťou Československej republiky až do Viedenskej arbitráže 2. novembra 1938. Výsledkom arbitráže, ktorá sa konala na zámku Belvedere vo Viedni bolo, že sa československá republika musela vzdať svojho južného územia v prospech Maďarska. Obec tak až do skončenia druhej svetovej vojny patrila Maďarsku. Po vojne bola znovu pričlenená k Československej republike a neskôr sa stáva súčasťou Československej socialistickej republiky.

Od 1.1.1993 sa stala obec súčasťou Slovenskej republiky.

Územie

Obec leží vo Východoslovenskej nížine na nive Ondavy v nadmorskej výške okolo 120 m.n.m. Prvá správa o dedine sa zachovala v listine Opátstva v Százde napísanej okolo roku 1 067. Archeologické nálezy potvrdzujú, že dedina jestvovala už od 8. storočia. Patrí k najstarším slovanským sídliskám v okolí. V súčasnosti má 594 obyvateľov a celkovú výmeru 582,2 ha, z nej 219 ha tvorí orná pôda, 271 ha trvalé trávnaté porasty, 18 ha záhrad a 11ha viníc a 21 ha vodnej plochy. Na území obce sa nenachádzajú lesné porasty.

Veľkosť

Obec Sirník patrí medzi malé obce. Územie obce má rozlohu 5,822 km2 a žije tu 594 obyvateľov, čo predstavuje hustotu 102 obyv/km(VÚC 112, SR 109).

Charakteristika

Celkovú situáciu lokalizácie v širšom územnom kontexte zobrazuje predložený výrez mapy. Územie obce leží po oboch stranách rieky Ondava. Územie má dostatok vodných plôch. Špecifikom územia je členitý charakter územia. Obec majú typický charakter prispôsobený prostrediu (väčšinou už s novou zástavbou) ležiacich vo výške od 105 do 150 m.n.m.

Kultúrne podujatia

Nakoľko v obci nefunguje žiadna kultúrna organizácia, obec  sa snaží každoročne pripraviť pre svojich obyvateľov niekoľko kultúrnych podujatí. Tie sa väčšinou usporadúvajú v novorekonštruovanej sále miestneho Kultúrneho domu.

V spolupráci s Materskou a Základnou školou každoročne pripravuje program pri príležitosti osláv Dňa Matiek, Dňa detí či Mikulášske oslavy.

V roku 2007 pri príležitosti osláv Dňa Matiek pripravili žiaci miestnej Základnej školy sprievodný program pozostávajúci z básni a piesní, ktoré boli odvysielané v miestnom rozhlase. Počas toho navštívili každú domácnosť v obci a každej Matke odovzali kvietok a papierové srdiečko. 

 

Športové podujatia

Futbal

Futbalový klub bol v obci založený v roku 1994 pod názvom FK PD Sirník. Futbalový klub bol založený za účelom rozvoja športu v obci. Počas celej svojej existencie štartoval v 3.A triede okresných majstrovských futbalových súťaží okresu Trebišov. Jadro mužstva tvorili domáci odchovanci, doplnený o hráčov z okolitých obcí. V prvých rokoch sa mužstvo postupne budovalo, čo sa odrazilo aj na jeho výsledkoch. Výrazné obmeny kádra a nedostatok finančných zdrojov však nahrádzala bojovnosť a ochota pobiť sa o dobrý výsledok aj lepšími tímami.

Počas letných prestávok medzi jednotlivými sezónami sa mužstvo zúčasťňovalo rôznych turnajov v okolitých obciach a každoročne aj jeden turnaj organizovalo. Nadšenie z napredovania rástlo priamo úmerne s úspechmi, ktoré mužstvo na týchto turnajoch dosiahlo.

Aj keď tím dorastu nebol prihlásený do žiadnej súťaže, takisto si viackrát v roku zmeral sily so súpermi z okolia. Za dorast nastupovali väčšinou hráči z obce, ktorý neskôr zúročili získané skúsenosti medzi mužmi.

Najvýraznejší úspech dosiahlo A. mužstvo v sezóne 1997/98 kedy dokonca bojovalo o postup do vyššej súťaže, kde napokon postúpili výrazne posilnené Veľaty, ktoré sa však našim chlapcom podarilo doma zdolať vo výbornom zápase 1:0.

V ďalšej sezóne sa tento úspech nepodarilo zopakovať. Čiastočne to bolo aj kvôli odchodom viacerých hráčov do iných tímov, ktorých sa potom nepodarilo nahradiť z vlastných zdrojov a tak sa musela hľadať náhrada inde. Minulosezónne výsledky sa však nepodarilo obhájiť.

K rozpadu Futbalového klubu došlo na jar roku 2000. Tým sa ukončila organizovaná športová činnosť v obci.

 

Dobrovoľný požiarny zbor

Pri Obecnom úrade v Sirníku je zriadený dobrovoľný požiarny zbor. Ten má svoju bohatú tradíciu, ale k jeho znovuoživeniu došlo v roku 1993. Jeho hlavnou úlohou je chrániť zdravie a majetok občanov obce. Počet členov sa pohybuje v rozmedzí 30 - 40. Zbor sa pomerne často zúčastňoval regionálnych súťaží /družstvá dorastencov a mužov/ a dosahoval výborné výsledky. V roku 1994 to bolo 3. miesto na súťaži v Novosade a v tom istom roku aj 1. miesto na súťaži v Nižnom Žipove.

Okresný výbor DPO SR v Trebišove, dňa 25.11.1995 ocenil najaktívnejších členov. Z našich členov sa tejto pocty ušlo a právo nosiť medailu "za príkladnú prácu" dostali Jozef Maďar, Alexander Tušai, Tibor Bodák. Pánovi Jozefovi Maďarovi bola schválená medaila za vernosť /za 30 rokov členstva/ a pánovi Pavlovi Ješovi medaila za vernosť /za 20 rokov členstva/.

V roku 1998 vzniklo pri dobrovoľnom požniarnom zbore aj družstvo dorasteniek, ktoré sa tiež zúčastňovalo regionálnych súťaží.

 

Materská škola
Garážová 157
076 03  Sirník
Riaditeľ: Kvetoslava Pástorová
Tel.: 056/679 0215
e-mail: mssirnik@centrum.sk
 
 
Základná škola s 1. - 4. ročníkom
Hlavná 7
076 03 Sirník
Riaditeľ: Viera Bodáková
Tel.: 056/6790265
e-mail: zssirnik@zoznam.sk
Jedná sa o typickú dedinskú malotriedku. Výchovno-vdelávací proces prebieha v dvoch triedach /v jednej triede 1. a 4. ročník, v druhej 2. a 3. ročník /. V školskom roku 2006/2007 školu navštevuje 26 žiakov. Pedagogický zbor tvoria 3 učiteľky : Viera Bodáková - riaditeľka ZŠ, Mgr. Viktória Kalánová a Viera Naďová. Pri Základnej škole je zriadený aj školský klub / tzv. družina /, ktorú vedie p. Viera Naďová. Škola je vybavená počítačovou učebňou, s počtom počítačov 6, ktoré sú napojené na internet.
Obec sa snaží žiakom poskytnúť čo najlepšie podmienky pre vzdelanie. V roku 2006 bola vykonaná kompletná interiérová rekonštrukcia budovy Základnej školy. Boli zrekonštruované obe triedy, chodby ako aj zborovňa. Financie vo výške 700 tisíc Sk boli obci poskytnuté Krajským školským úradom v Košiciach.V roku 2007 sa počíta so zateplením budovy, opravou chodníkov a ďalšími menšími opravami.