História Mas Tokaj-Rovina, o. z.

Vznik, história a skúsenosti

Postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva s dôrazom na preukázanie vyváženosti výberu územia a zostavenie verejno-súkromného partnerstva z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska.

Postupnosť formovania verejno súkromného partnerstva MAS TOKAJ - ROVINA prebiehala v niekoľkých časových etapách. Obce nachádzajúce sa v povodí rieky Ondava prejavili záujem spoločne riešiť problémy na svojom území a chrániť záujmy svojich obyvateľov a rozvíjať spoločný potenciál za účasti verejnosti. V roku 2008 vzniklo Občianske združenie „Miestna akčná skupina Mikroregiónu TOKAJ – ROVINA“, v ktorom bolo zastúpených 22 obcí. Dôvodom vzniku združenia bol zámer spojiť sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života obcí a umožniť účasť verejnosti na rozhodovaní o zámeroch súvisiacich s regionálnou politikou. Už v roku 2008 chcelo združenie vstúpiť medzi úspešné MAS-ky, ale pre krátkosť času a menšie nezhody medzi členmi sa tento zámer nerealizoval.

Keďže obce chceli riešiť rozvoj územia v rôznych oblastiach koncepčne k tomu potrebovali poznať aj názory svojich občanov a tiež podnikateľov a predstaviteľov rôznych formálnych i neformálnych združení alebo neziskových organizácií a zväzov. Jednalo sa hlavne o oblasti rozvoja občianskeho života, skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrany životného prostredia, ochrany duchovných hodnôt akultúrneho dedičstva, podpory drobného podnikania a služieb, rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoja cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, propagácie a prezentácie regiónov a pod.

Na základe informácií miestnych regionálnych aktérov a prezentačných podujatí o využití príncípu LEADER v zahraničí sa obce zhodli na tom, že vzhľadom na svoje rýdzo vidiecke územie by radi využili aj túto možnosť pri svojom rozvoji.  Na základe odborného vedenia a poradenstva a príkladov zo zahraničia sa v dobrej viere rozhodli vytvoriť zoskupenie obcí mikroregiónu Rovina a Tokajskej vinohradníckej oblasti.

Vytvorila sa Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, ktorá bola síce založená v roku 2008, ale má za sebou rozsiahlu činnosť prípravy a podpory svojho územia aj prostredníctvom prípravy prístupu LEADER. MAS pozostáva z 21 obcí, ktoré už od minulosti intenzívne spolupracujú a to nielen z hľadiska teritoriálneho, prírodného, ale aj kultúrno – spoločenského a sociálneho sú si veľmi blízke. Záujem súkromného sektora bol už podnietený z predchádzajúcej prípravy stratégie a preto pri založení MAS TOKAJ - ROVINA sa už od začiatku zúčastňovali aj zástupcovia súkromného sektora. MAS si zvolila vlastného manažéra, ktorý mal na starosti prípravu novej žiadosti o NFP z PRV SR, os 4 LEADER i nové spracovanie ISRU MAS TOKAJ - ROVINA.